Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij van der Wal B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij van der Wal B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij van der Wal B.V. zijn vrijblijvend. Bakkerij van der Wal B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij van der Wal B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon of Internet is de overeenkomst een feit. Bestellingen per email, fax of post worden slechts beschouwd als ondersteunend voor een telefonische bestelling. Bakkerij van der Wal B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Bakkerij van der Wal B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 7:00 uur tot 10:00 uur of kan worden opgehaald in de winkel vanaf 14:00 uur tot sluitingstijd. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De bezorgkosten bedragen €4,50 voor alle bestellingen tussen de €10,00 en €40,00. Voor bestellingen boven de €40,00 exclusief bezorgkosten is bezorgen gratis. Bestellingen onder de €10,00 worden niet thuisbezorgd. Voor bestellingen onder de €5,00 wordt €0,50 administratiekosten in rekening gebracht. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Bakkerij van der Wal B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij van der Wal B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij van der Wal B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, telefonisch of mondeling in één van de winkels gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij van der Wal B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakkerij van der Wal B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij van der Wal B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij van der Wal B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij van der Wal B.V. zijn aangemeld.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij van der Wal B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij van der Wal B.V. opgave doet van een adres is Bakkerij van der Wal B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bakkerij van der Wal B.V.
Lage brink 16
7317 BE Apeldoorn

Aansprakelijkheid

Bakkerij van der Wal B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij van der Wal B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij van der Wal B.V. komen. Bakkerij van der Wal B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij van der Wal B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij van der Wal B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij van der Wal B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij van der Wal B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij van der Wal B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij van der Wal B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij van der Wal B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij van der Wal B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij van der Wal B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij van der Wal B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij van der Wal B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij van der Wal B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij van der Wal B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij van der Wal B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij van der Wal B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij van der Wal B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij van der Wal B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij van der Wal B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakkerij van der Wal B.V.
Lage brink 16
7317 BE Apeldoorn
[T] (055) 521 22 14
[F] (055) 578 52 18
[W] www.waljolink.nl
[E] info@waljolink.nl
[KvK] 08083440
[BTW] NL814751696B01
[IBAN] NL72INGB0655432477
[BIC] INGBNL2A

Bakkerij van der Wal Jolink


Lage Brink 16
7317 BE  APELDOORN

Heeft u vragen?
Bel 055-5212214 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag tot uiterlijk 16:00 uur geplaatst worden. Dit geldt niet voor ontbijtjes, Sarah, Abraham, Rozijnenwegge en Leonidas bonbons.

Veilig betalen
iDeal